Denmark-Sorø: Data analysis service

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
Opps ID: NBD00003877497871413
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 391388-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Sor: Data analysis services

2017/S 191-391388

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Region Sjlland
29190658
Alleen 15
Sor
4180
Denmark
Contact person: Lotte Sivertsen
E-mail: lsie@regionsjaelland.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: http://www.regionsjaelland.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195029&B=RS
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195029&B=RS
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: regional udvikling

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Tjenesteydelse.

II.1.2) Main CPV code
72316000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Indkb af analyser der overvager de regionale og lokale vkstvilkar i Region Sjllands geografi i perioden 2018-2020.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.4) Description of the procurement:

Overvagningen af de lokale- og regionale vkstvilkar skal give et videngrundlag om erhvervsudviklingen og vilkarene for regional udvikling, vkst og beskftigelse i Region Sjlland ? bade pa et lokalt og regionalt niveau og i regionens yderomrader.

Overvagningen har til formal at belyse centrale temaer i den regionale vkst og udviklingsstrategi, sasom beskftigelse, udvikling i uddannelsesniveauer, produktivitet, eksport og konomisk vkst i regionen mm. og skal bygge pa valide datast.

Overvagningen skal give svar pa, hvordan udviklingen inden for givne tematikker, har vret over det seneste ar, over en eventuel tidsperiode eller sammenlignet med andre regioner.

Overvagningen skal ikke lede op til en konklusion, men blot vise hvordan udviklingen inden for tematikkerne forlber, for at Vkstforum pa den baggrund kan agere rettidigt med tilpassede strategier eller indsatser. Der skal ikke udarbejdes anbefalinger til handlinger i overvagningen.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I udbudsbilag 2 (ESPD) skal tilbudsgiver vedlgge minimum 1 reference pa tilsvarende opgave om vkst og erhvervsudvikling.

Referencen i tilbuddet skal indeholde angivelse af den pagldende kontrakts belb, tidspunkt for udfrelse, samt modtager og dennes kontaktoplysninger i form af kontaktpersons navn, e-mail, og telefonnummer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimum en reference pa tilsvarende opgave udfrt indenfor de seneste 3 ar. Referencen skal indeholde kontaktoplysninger pa modtageren og konomisk vrdi af kontrakten.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Safremt den vindende tilbudsgiver vil benytte Ordregivers serveradgang til trkning af data fra Den Regionale Model for Erhverv og Beskftigelse, SAM-K/LINE skal Tilbudsgiver godkendes individuelt under Danmarks Statistiks forskerordning og skal i samarbejdet benytte Ordregivers serveradgang og maskiner.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Abning af tilbuddet kan ikke overvres.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2020.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, safremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens 137, medmindre udelukkelse kan undlades pa grundlag af udbudslovens vrige bestemmelser, herunder 138.

Tilbudsgiver vil endvidere blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, safremt Tilbudsgiver ikke opfylder de i nrvrende udbudsbekendtgrelse pkt. III.1.3) angivne mindstekrav.

Fr ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlgge dokumentation for nedenstaende forhold.

A) Oplysninger afgivet i Udbudsbilag 1 (ESPD) vedrrende udelukkelsesgrundene i udbudslovens 135 og 137.

B) Tilbudsgivers opfyldelse af mindstekravene i udbudsbekendtgrelsens pkt. III.1.3).

Ad a): For danske virksomheder skal ovenstaende dokumentation forelgges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

For udenlandske virksomheder skal dokumentationen i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 135, stk. 1 forelgges i form at et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. I forhold til 135, stk. 3 og 137, stk. 1, nr. 2 og 7 skal dokumentationen forelgges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pagldende land som bevis for at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pagldende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at fa udstedt ovennvnte dokumenter eller certifikater, eller dkker disse ikke udelukkelsesgrundene i 135, stk. 1 eller 3, og 137, stk. 1 nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklring under ed. Anvendes edsaflggelse ikke i det pagldende land kan der anvendes en erklring pa tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land hvor Tilbudsgiveren er etableret.

Ad b): I forhold til mindstekravet i udbudsbekendtgrelsens pkt. III.1.3) skal dokumentation ske i form af fremsendelse af en referenceliste indeholdende minimum 1 i forhold til nrvrende udbud relevant reference for levering, udfrt inden for de seneste 3 ar. Referencen skal indeholde angivelse af den pagldende kontrakts belb, tidspunkt for udfrelse, samt modtager og dennes kontaktoplysninger i form af kontaktpersons navn, e-mail, og telefonnummer.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage skal indgives til Klagenvnet inden bestemte frister.

Klage over ikke at vre blevet prkvalificeret, skal vre modtaget i klagenvnet inden 30 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prkvalificeret.

Andre klager skal vre modtaget i klagenvnet inden 6 maneder fra dagen efter offentliggrelsen af ordregiverens bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet kontrakt, eller inden 12 maneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordreiveren vil indga kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Mere udfrlig beskrivelse kan findes pa Klagenvnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Sor: Data analysis services

2017/S 191-391388

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Region Sjlland
29190658
Alleen 15
Sor
4180
Denmark
Contact person: Lotte Sivertsen
E-mail: lsie@regionsjaelland.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: http://www.regionsjaelland.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.5) Main activity
Other activity: regional udvikling

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Tjenesteydelse.

II.1.2) Main CPV code
72316000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Sor: Data analysis services
ND Document number 391388-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place SOR
AU Authority name Region Sjlland (29190658)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72316000 - Data analysis services
79300000 - Market and economic research; polling and statistics
OC Original CPV code 72316000 - Data analysis services
79300000 - Market and economic research; polling and statistics
RC NUTS code DK0
IA Internet address (URL) http://www.regionsjaelland.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >