Slovakia-Bratislava: Air transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003878139155559
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 391348-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Air transport services

2017/S 191-391348

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstvo zahrani?nych veci a europskych zale?itosti Slovenskej republiky
00699021
Hlboka cesta 2
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
833 36
Slovakia
Contact person: JUDr. Robert Gogulka
Telephone: +421 259782897
E-mail: robert.gogulka@mzv.sk
Fax: +421 259782899
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.mzv.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zahrani?na politika

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zabezpe?enie leteckej prepravy v ustredi MZVaEZ SR a pre vybrane u?ely na zastupite?skych uradoch v zahrani?i 2017.

II.1.2) Main CPV code
60400000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je komplexne poskytovanie slu?ieb spojenych so zabezpe?ovanim leteckej prepravy a s tym suvisiacich slu?ieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene pod?a po?iadaviek verejneho obstaravate?a. Podrobne vymedzenie predmetu zakazky tvori ?as? B.1 Opis predmetu zakazky su?a?nych podkladov.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 594 523.32 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
63510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK010
Main site or place of performance:

Ministerstvo zahrani?nych veci a europskych zale?itosti Slovenskej republiky, Hlboka cesta 2, 833 36 Bratislava.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmetom zakazky je komplexne poskytovanie slu?ieb spojenych so zabezpe?ovanim leteckej prepravy a s tym suvisiacich slu?ieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene pod?a po?iadaviek verejneho obstaravate?a. Podrobne vymedzenie predmetu zakazky tvori ?as? B.1 Opis predmetu zakazky su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Celkovy ?as prepravy z miesta odletu do miesta priletu v minutach / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 594 523.32 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

(1) Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a tieto podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia:

a) nebol on, ani jeho ?tatutarny organ, ani ?len ?tatutarneho organu, ani ?len dozorneho organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ?in korupcie, trestny ?in po?kodzovania finan?nych zaujmov Europskych spolo?enstiev, trestny ?in legalizacie prijmu z trestnej ?innosti, trestny ?in zalo?enia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestny ?in zalo?enia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny ?in terorizmu a niektorych foriem u?asti na terorizme, trestny ?in obchodovania s ?u?mi, trestny ?in, ktoreho skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ?in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej dra?be,

b) nema nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, socialne poistenie a prispevkov na starobne dochodkove sporenie v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

c) nema da?ove nedoplatky v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v re?trukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu zastavene konkurzne konanie pre nedostatok majetku alebo zru?eny konkurz pre nedostatok majetku,

e) je opravneny dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu,

f) nema ulo?eny zakaz u?asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone?nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia povinnosti v oblasti ochrany ?ivotneho prostredia, socialneho prava alebo pracovneho prava pod?a osobitnych predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulo?ena sankcia, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?,

h) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia profesijnych povinnosti, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?.

(2) Uchadza? preukazuje splnenie podmienok u?asti pod?a odseku 1:

a) pism. a) dolo?enym vypisom z registra trestov nie star?im ako 3 mesiace,

b) pism. b) dolo?enym potvrdenim zdravotnej pois?ovne a Socialnej pois?ovne nie star?im ako 3 mesiace,

c) pism. c) dolo?enym potvrdenim miestne prislu?neho da?oveho uradu nie star?im ako 3 mesiace,

d) pism. d) dolo?enym potvrdenim prislu?neho sudu nie star?im ako 3 mesiace,

e) pism. e) dolo?enym dokladom o opravneni dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu, ktory zodpoveda predmetu zakazky, (pod?a bodu III.2.1 tohto oznamenia)

f) pism. f) dolo?enym ?estnym vyhlasenim.

V pripade uchadza?a, ktoreho tvori skupina dodavate?ov, po?aduje sa preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia za ka?deho ?lena skupiny osobitne. Opravnenie dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpe?i?.

Uchadza? so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym pobytom mimo uzemia Slovenskej republiky v pripade situacie pod?a 32 ods. 4 a 5 zakona o verejnom obstaravani, postupuje pod?a tohto ustanovenia.

Uchadza? mo?e preukaza? splnenie podmienok u?asti osobneho postavenia zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov alebo rovnocennym zapisom alebo potvrdenim o zapise vydanym prislu?nym organom ineho ?lenskeho ?tatu, resp. inym rovnocennym dokladom predlo?enym uchadza?om.

Upozornenie: D?a 1.7.2016 nadobudol u?innos? zakon ?. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zmeny vyplyvajuce z novej pravnej upravy su uvedene na http://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=99

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevy?aduje sa.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? preuka?e technicku alebo odbornu sposobilos? pod?a 34 ods.1 pism. a) zoznamom poskytnutych slu?ieb za predchadzajuce 3 roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov, dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a zakona o verejnom obstaravani.

Ak bude v predlo?enych dokladoch na preukazanie splnenia podmienok u?asti uvedena cena plnenia v inej mene ako euro, pou?ije sa na prepo?et z inej meny na euro kurz Europskej centralnej banky platny v de? odoslania tohto oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania na na zverejnenie v Uradnom vestniku EU.

V pripade uchadza?a, ktoreho tvori skupina dodavate?ov zu?astnena na verejnom obstaravani, sa po?aduje preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa technickej alebo odbornej sposobilosti za v?etkych ?lenov skupiny spolo?ne. Uchadza? mo?e na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyu?i? technicke a odborne kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? preukaza?, ?e pri plneni zmluvy bude skuto?ne pou?iva? kapacity osoby, ktorej sposobilos? vyu?iva na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti. Tuto skuto?nos? preukazuje uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujucou zavazok osoby, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukaza? svoju technicku sposobilos? alebo odbornu sposobilos?, ?e tato osoba poskytne svoje kapacity po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu. Osoba, ktorej kapacity maju by? pou?ite na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukaza? splnenie podmienok u?asti tykajuce sa osobneho postavenia a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytova? slu?by preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity uchadza?ovi poskytnute.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K stanovenej podmienke u?asti verejny obstaravate? po?aduje od uchadza?a preukaza?, ?e za predchadzajuce 3 roky poskytol slu?by rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky, ktorych finan?ny objem bol za ur?ene obdobie v minimalnej vy?ke 200 000 EUR. Za slu?by rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky pova?uje verejny obstaravate? zabezpe?enie leteckej prepravy, zabezpe?enie leteniek, v minimalnej uhrnnej hodnote 200 000 EUR.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 999
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 14:00
Place:

Otvaranie ponuk bude v sulade s 52 ods. 5 pism. a) zakona o verejnom obstaravani verejne a uskuto?ni sa v sidle verejneho obstaravate?a. Otvarania ponuk sa mo?u zu?astni? v?etci uchadza?i, ktori predlo?ili ponuku v lehote na predkladanie ponuk. Uchadza? mo?e by? na otvarani zastupeny ?tatutarnym organom alebo ?lenom ?tatutarneho organu uchadza?a alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Information about authorised persons and opening procedure:

V pripade u?asti skupiny dodavate?ov sa na otvarani mo?u zu?astni? opravneni zastupcovia v?etkych ?lenov skupiny. Uchadza? (fyzicka osoba), ?tatutarny organ alebo ?len ?tatutarneho organu uchadza?a (pravnicka osoba) sa preuka?e na otvarani ponuk preukazom toto?nosti. Povereny zastupca uchadza?a sa preuka?e preukazom toto?nosti a splnomocnenim na zastupovanie, prip. poverenim.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

D) ?iadne z uvedenych.

1. Verejny obstaravate? neobmedzuje po?et uchadza?ov (bod IV.1.3), s ktorymi uzavrie ramcovu dohodu. Verejny obstaravate? uzatvori ramcovu dohodu so v?etkymi uchadza?mi, ktori splnia podmienky u?asti a po?iadavky na predmet zakazky stanovene verejnym obstaravate?om a poskytnu verejnemu obstaravate?ovi riadnu su?innos? na uzatvorenie ramcovej dohody.

2. Od uchadza?ov, ktori predlo?ia ponuku, sa vy?aduje zabezpe?enie viazanosti ponuk vo forme zabezpeky vo vy?ke 5 000 Eur. Podmienky zlo?enia, uvo?nenia a vratenia zabezpeky su uvedene v ?asti A.3 ?Zabezpeka su?a?nych podkladov.

3. Verejny obstaravate? pod?a 40 ods. 6 pism. g) zakona o verejnom obstaravani vylu?i z verejneho obstaravania uchadza?a, ak na zaklade doveryhodnych informacii ma dovodne podozrenie, ?e uchadza? uzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu naru?ajucu hospodarsku su?a?.

4. Verejny obstaravate? rozhodol v sulade s 66 ods. 7, ?e vyhodnotenie splnenia podmienok u?asti pod?a 40 zakona o verejnom obstaravani sa uskuto?ni po vyhodnoteni ponuk pod?a 53 zakona o verejnom obstaravani.

5. Pod?a 39 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani mo?e hospodarsky subjekt predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti Jednotnym europskym dokumentom (JED). Verejny obstaravate? vyhlasuje, ?e obmedzuje informacie po?adovane na podmienky u?asti (uvedene v ?asti IV: Podmienky u?asti) na jednu otazku, s odpove?ou ano alebo nie (ALFA: Globalny udaj pre v?etky podmienky u?asti), t. j. ?i hospodarsky subjekt sp??a v?etky podmienky u?asti stanovene v tomto oznameni o vyhlaseni verejneho obstaravania. Verejny obstaravate? za u?elom zabezpe?enia riadneho priebehu verejneho obstaravania mo?e kedyko?vek v jeho priebehu pisomne po?iada? uchadza?a o predlo?enie dokladu alebo dokladov nahradenych JED-om. Uchadza? doru?i doklady verejnemu obstaravate?ovi do 5 pracovnych dni odo d?a doru?enia ?iadosti, ak verejny obstaravate? neur?il dlh?iu lehotu. Prilohou su?a?nych podkladov je vyplnena ?as? I. JED-u vo formate .pdf. Verejny obstaravate? upozor?uje uchadza?ov/zaujemcov, aby si vzor formulara JED-u vo formate .rtf, umo??ujuci jeho priame vyp??anie, stiahli z weboveho sidla UVO a udaje uvedene v prilohe vo formate .pdf obsahujuce informacie tykajuce sa postupu a identifikacie verejneho obstaravate?a, do neho sami preniesli/prepisali. Predmetny formular vo formate .rtf je dostupny na adrese: http://uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

6. Komunikacia, poskytovanie vysvetleni a ine dorozumievanie (?alej len informacie) medzi verejnym obstaravate?om a zaujemcami alebo uchadza?mi sa bude uskuto??ova? pisomne prostrednictvom po?ty alebo e-mailom v sulade s 20 v nadvaznosti na 187 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Air transport services

2017/S 191-391348

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstvo zahrani?nych veci a europskych zale?itosti Slovenskej republiky
00699021
Hlboka cesta 2
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
833 36
Slovakia
Contact person: JUDr. Robert Gogulka
Telephone: +421 259782897
E-mail: robert.gogulka@mzv.sk
Fax: +421 259782899
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.mzv.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

I.5) Main activity
Other activity: zahrani?na politika

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zabezpe?enie leteckej prepravy v ustredi MZVaEZ SR a pre vybrane u?ely na zastupite?skych uradoch v zahrani?i 2017.

II.1.2) Main CPV code
60400000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 594 523.32 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
63510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK010
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 594 523.32 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Air transport services
ND Document number 391348-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Ministerstvo zahrani?nych veci a europskych zale?itosti Slovenskej republiky (00699021)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60400000 - Air transport services
63510000 - Travel agency and similar services
OC Original CPV code 60400000 - Air transport services
63510000 - Travel agency and similar services
RC NUTS code SK010
IA Internet address (URL) http://www.mzv.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >