Czech Republic-Olomouc: Architectural and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003903078179663
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383412-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Architectural and related services

2017/S 187-383412

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Univerzita Palackeho v Olomouci
61989592
K?i?kovskeho 511/8
Olomouc
771 47
Czech Republic
Contact person: Mgr. Petra Vopalkova
Telephone: +420 585631118
E-mail: petra.vopalkova@upol.cz
Fax: +420 585631012
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.upol.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.upol.cz

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

P?F UP ? p?istavba a stavebni upravy budovy ?. 53, skleniku a budovy energocentra, Olomouc-Holice ? technicke podminky, v?. in?. ?innosti a autor. dozoru.

II.1.2) Main CPV code
71200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zpracovani projektovych dokumentaci a vykon souvisejicich ?innosti pro stavbu ?Dobudovani a modernizace infrastruktury pro praktickou vyuku na P?F UP, Olomouc-Holice a pro stavbu ?Dostavba a stavebni upravy budovy energocentra v Olomouci-Holici.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 630 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71242000
71322000
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Univerzita Palackeho v Olomouci, P?irodov?decka fakulta, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, ?eska republika a p?islu?ne ?asti staveni?t? v Olomouci-Holici.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je Dobudovani a modernizace infrastruktury pro praktickou vyuku na P?F UP, Olomouc-Holice (Stavba 1):

? zpracovani technickych podminek pro zadani ve?ejne zakazky na stavebni prace v souladu s 92 Zakona,

? zpracovani projektu interieru p?istavby budovy ?. 53 a vybaveni pedologicke laborato?e,

? spoluprace Dodavatele p?i zadavacim ?izeni na zhotovitele stavby,

? spoluprace Dodavatele p?i zadavacim ?izeni na dodavatele interieroveho vybaveni,

? vykon autorskeho dozoru p?i realizaci stavby;

Dostavba a stavebni upravy budovy energocentra v Olomouci ? Holici (Stavba 2):

? vypracovani projektove dokumentace pro stavebni povoleni,

? vykon in?enyrske ?innosti pro zaji?t?ni vydani pravomocneho stavebniho povoleni,

? vypracovani projektove dokumentace pro provad?ni stavby v?etn? soupisu stavebnich praci, dodavek a slu?eb s vykazem vym?r,

? zpracovani projektu interieru,

? spoluprace Dodavatele p?i zadavacim ?izeni na zhotovitele stavby,

? spoluprace Dodavatele p?i zadavacim ?izeni na dodavatele interieroveho vybaveni,

? vykon autorskeho dozoru p?i realizaci stavby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Technicka urove? a inova?ni aspekt procesu projektovani / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Zku?enosti osob podilejicich se na realizaci ve?ejne zakazky / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s 66 a 100 Zakona vyhrazuje pravo ve vztahu k vybranemu dodavateli na poskytnuti novych slu?eb spo?ivajicich v projektovych pracich v souvislosti s novymi po?adavky Zadavatele vyplyvajicimi z nutnosti zajistit stavebni p?ipravenost pro konkretni dodavku technologii datoveho centra a telefonni ust?edny a v navaznosti na ?e?eni druhe etapy rekonstrukce arealovych komunikaci v?etn? technicke infrastruktury v arealu P?irodov?decke fakulty Univerzity Palackeho v Olomouci-Holici. Zadavatel je opravn?n vyu?it toto pravo po dobu 3 let od nabyti u?innosti p?islu?ne smlouvy o dilo. P?edpokladana hodnota teto vyhrady zm?ny zavazku je 400 000 CZK bez DPH a je zahrnuta v celkove p?edpokladane hodnot? ve?ejne zakazky.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Dobudovani a modernizace infrastruktury pro praktickou vyuku na P?F UP, Olomouc ? Holice, reg. ?. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293, v ramci Opera?niho programu Vyzkum, Vyvoj a Vzd?lavani.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240033
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

P?F UP ? p?istavba a stavebni upravy budovy ?. 53, skleniku a budovy energocentra, Olomouc-Holice ? technicke podminky, v?. in?. ?innosti a autor. dozoru.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aset studio s.r.o.
29459346
Tovarni 1059/41
Olomouc
779 00
Czech Republic
Telephone: +420 587407730
E-mail: info@asetstudio.cz
NUTS code: CZ071

Internet address: http://www.asetstudio.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 630 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Ve?ejna zakazka bude provedena pod-dodavatelem v ?asti zpracovani projektovych dokumentaci pro vytap?ni a vzduchotechniku.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Architectural and related services

2017/S 187-383412

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Univerzita Palackeho v Olomouci
61989592
K?i?kovskeho 511/8
Olomouc
771 47
Czech Republic
Contact person: Mgr. Petra Vopalkova
Telephone: +420 585631118
E-mail: petra.vopalkova@upol.cz
Fax: +420 585631012
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.upol.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.upol.cz

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

P?F UP ? p?istavba a stavebni upravy budovy ?. 53, skleniku a budovy energocentra, Olomouc-Holice ? technicke podminky, v?. in?. ?innosti a autor. dozoru.

II.1.2) Main CPV code
71200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 630 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71242000
71322000
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240033

Section V: Award of contract

Title:

P?F UP ? p?istavba a stavebni upravy budovy ?. 53, skleniku a budovy energocentra, Olomouc-Holice ? technicke podminky, v?. in?. ?innosti a autor. dozoru.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aset studio s.r.o.
29459346
Tovarni 1059/41
Olomouc
779 00
Czech Republic
Telephone: +420 587407730
E-mail: info@asetstudio.cz
NUTS code: CZ071

Internet address: http://www.asetstudio.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 630 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-Olomouc: Architectural and related services
ND Document number 383412-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place OLOMOUC
AU Authority name Univerzita Palackeho v Olomouci (61989592)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71200000 - Architectural and related services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71200000 - Architectural and related services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) http://www.upol.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >