Poland-Wroclaw: Advertising and marketing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003903079202412
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383411-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Advertising and marketing services

2017/S 187-383411

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Dolno?l?skie ? Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Dolno?l?skiego
Wybrze?e J. Slowackiego 12-14
Wroclaw
50-411
Poland
Contact person: Karolina Jurcewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Fax: +48 717769702
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Address of the buyer profile: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup czasu reklamowego w kinach w celach emisji spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

Reference number: DU-Z.272.68.2017
II.1.2) Main CPV code
79340000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup czasu reklamowego w kinach w celach emisji spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska, w podziale na 2 zadania:

? ZADANIE 1 ? zakup czasu reklamowego w multipleksach kinowych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska,

? ZADANIE 2 ? zakup czasu reklamowego w kinach studyjnych i lokalnych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz warunki jego realizacji Zamawiaj?cy okre?lil we wzorach umow, odpowiednio dla ka?dego z zada?. Wzor umowy dla zadania 1 stanowi zal?cznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej ?SIWZ), wzor umowy dla ZADANIA 2 stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 564 266.36 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup czasu reklamowego w multipleksach kinowych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup czasu reklamowego w multipleksach kinowych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz warunki jego realizacji Zamawiaj?cy okre?lil we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ.

3. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 10 000 PLN (slownie:

dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100).

2. Kryteria oceny ofert: Cena oferty ? 58 %; Emisja w bloku specjalnym ? 30 %; Gwarantowane dotarcie do liczby widzow (estymacja) ? 12 %

3. Okres zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

4. Szczegolowe terminy realizacji zamowienia okre?lone zostaly w rozdziale IV SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup czasu reklamowego w kinach studyjnych i lokalnych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup czasu reklamowego w kinach studyjnych i lokalnych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz warunki jego realizacji Zamawiaj?cy okre?lil we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 3 000 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych 00/100).

2. Kryteria oceny ofert: Cena oferty ? 58 %; Emisja w bloku specjalnym ? 42 %

3. Okres zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

4. Szczegolowe terminy realizacji zamowienia okre?lone zostaly w rozdziale IV SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W celu dotarcia do jak najwi?kszej liczby osob oraz z uwagi na charakter kampanii istotne jest rozpocz?cie zada? wchodz?cych w jej sklad tym samym czasie.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274640
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakup czasu reklamowego w multipleksach kinowych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 408 433.13 PLN
Total value of the contract/lot: 408 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zakup czasu reklamowego w kinach studyjnych i lokalnych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Blue Eyes Media Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 833.23 PLN
Total value of the contract/lot: 117 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Warto?? oraz udzial procentowy nieznane.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

W post?powaniu zastosowanie miala procedura uregulowana w art. 24aa ustawy, tzw. ?procedura odwrocona.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Advertising and marketing services

2017/S 187-383411

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Dolno?l?skie ? Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Dolno?l?skiego
Wybrze?e J. Slowackiego 12-14
Wroclaw
50-411
Poland
Contact person: Karolina Jurcewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Fax: +48 717769702
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Address of the buyer profile: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup czasu reklamowego w kinach w celach emisji spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

Reference number: DU-Z.272.68.2017
II.1.2) Main CPV code
79340000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 564 266.36 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup czasu reklamowego w multipleksach kinowych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup czasu reklamowego w kinach studyjnych i lokalnych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274640

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakup czasu reklamowego w multipleksach kinowych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 408 433.13 PLN
Total value of the contract/lot: 408 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zakup czasu reklamowego w kinach studyjnych i lokalnych w celu emisji 30-sekundowego spotu ?Tajemniczy Dolny ?l?sk w ramach kampanii promuj?cej atrakcje turystyczne Dolnego ?l?ska.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Blue Eyes Media Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 833.23 PLN
Total value of the contract/lot: 117 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Advertising and marketing services
ND Document number 383411-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WROCLAW
AU Authority name Wojewodztwo Dolno?l?skie ? Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Dolno?l?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79340000 - Advertising and marketing services
OC Original CPV code 79340000 - Advertising and marketing services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.umwd.dolnyslask.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >